Stadgar

Funktionsrätt Norrköpings Stadgar
Fastställda av årsmötet den 2019-04-29

 • 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR FUNKTIONSHINDERFÖRENINGARNAS SAMARBETE

 Vi arbetar tillsammans inom funktionshinderrörelsen utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet
tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett gott liv och att själv
bestämma över sitt liv. Ett gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika mycket värda.

I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en resurs.

 • 2. SAMARBETSORGANETS NAMN OCH ÄNDAMÅL

Mom 1 Namn

Funktionsrätt Norrköping

Vi är partipolitiskt och religiöst obundet forum för kommunens
funktionshinderföreningar. Genom Funktionsrätt Norrköping arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd.

Mom 2 Syfte, mål och uppgift
Funktionsrätt Norrköpings syfte är:
att stärka föreningarnas gemensamma mål för mänskliga
rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i
samhället.

Funktionsrätt Norrköpings mål är:
att uppnå ett samhälle för alla

Funktionsrätt Norrköpings uppgift är:
att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället 

Mom 3 Funktionshinderdefinition
Funktionsrätt Norrköpings idé och verksamhet anknyter till det av Socialstyrelsen vedertagna funktionshinderbegrepp.

Socialstyrelsens definitioner av orden funktionsnedsättning och funktionshinder är följande:

En funktionsnedsättning är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillräcklig uppstår funktionshinder. Det är funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället

FN:s Konvention artikel 1 finns följande beskrivning:
Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat
personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller
sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder
kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på
samma villkor som andra.

Genom medlemskap i Funktionsrätt Norrköping ansluter sig föreningarna till Funktionsrätt Norrköpings funktionshinderdefinition.

 


 • 3. MEDLEMSKAP

Mom 1 Medlemsvillkor
Medlemskap kan beviljas kommuntäckande funktionshinderförening med medlemmar boende i kommunen. Funktionshinderförening skall vara
ansluten till ett Riksförbund.

Föreningen skall ansluta sig till samt uppfylla följande villkor:

 1. att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av medlemmarna i föreningen. I detta avseende jämställs:
  – närstående till barn med funktionsnedsättningar samt
  – närstående till vuxna, som på grund av sina
  funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
 2. att vara representativ för det funktionshinder den företräder
 3. att ha en demokratisk uppbyggnad
 4. att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller medlemsföreningens medlemsvillkor.

Mom 2 Ansökningshandlingar
Föreningar som söker inträde ska skriftligen deklarera att man
ansluter sig till Funktionsrätt Norrköpings syfte, mål och uppgift, redovisa program och stadgar samt handlingar, som visar att organisationen i övrigt uppfyller medlemsvillkoren samt är en stabil organisation.

Mom 3 Beslut om medlemskap
Dialogmötet beslutar om medlemskap

 Mom 4 Medlemsavgift
Medlemsförening erlägger avgift i enlighet med beslut, som fattas av årsmötet.

 • 4. ORGANISATION

Funktionsrätt Norrköpings beslutande forum är:

 • – Dialogmöten och
 • – styrelsen

 • 5. DIALOGMÖTEN

Mom 1 Dialogmötets status

Dialogmötena är Funktionsrätt Norrköpings högsta beslutande organ. Ett av dessa möten är årsmötet.

Representantskapsmöten består av föreningarnas valda ombud samt Funktionsrätt Norrköpings styrelse. Varje medlemsförening har rätt att välja minst ett ombud. En medlem per förening har förslags och rösträtt.

Dialogmöten får fatta beslut i för medlemsföreningarnas gemensamma frågor. De har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om föreningen motsätter sig detta, det vill säga föreningarnas kärnfrågor.

Mom 2 Yttrande- och förslagsrätt
Funktionsrätt Norrköpings

– styrelseledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt dock ej i

frågor som avser ekonomi och förvaltning.

– ombud har yttrande-, förslagsrätt och rösträtt.

– revisorer har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller Funktionsrätt Norrköpings ekonomi och förvaltning

Mom 3 Dialogmötets sammanträden
Dialogmöten sammankallas av styrelsen minst fyra gånger per år. Kallelse och handlingar skall vara ombud och medlemsförening tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Som grund för sammanträden skall en årlig plan utarbetas med datum för möten under året.

Dialog förs i de frågor som är aktuella och som följer arbetets gång.

Funktionsrätt Norrköpings årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid som styrelsen beslutar.

Mom 4 Extra årsmöte
Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av föreningarna så begär. Det skall hållas senast två månader efter beslut eller begäran härom.
Andra frågor än dem som föranlett inkallande av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller som för ordinarie årsmöte.

Mom 5 Rätt att väcka förslag
Dialogmötet behandlar av styrelsen eller medlemsföreningarna väckta förslag. Förslag från medlemsföreningarna till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast sex veckor före sammanträdet.

Förslag till övriga dialogmöten skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före sammanträdet. 

Mom 6 Årsmötets dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning minst behandla:

 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Val av årsmötesfunktionärer
 4. Fastställande av dagordning
 5. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående kalenderår
 6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av styrelseledamöter:

–  Ordförande för en tid om ett år
–  Ledamöter för en tid om två år.

 1. Val av en revisor för en tid av två år samt ersättare för en tid av ett år
 2. Val av valberedning för ett år. Valberedningen består av 3
  ledamöter varav en sammankallande.
 3. Behandling av styrelsens och medlemsföreningarnas förslag och motioner.
 4. Fastställande av verksamhetsplan för kalenderår.
 5. Beslut om budget och medlemsavgift för nästa kalenderår

Mom 7 Dialogmötets beslutsregler
För beslut (utom i fråga om upplösning se § 12) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut genom lottning.

Val ska ske slutet om någon begär det.

Mom 8 Årsmöteshandlingar
Kallelse till årsmöte skall meddelas medlemsföreningarna sex veckor innan mötet.

Motioner till mötet skall ha inkommit till kansliet 3 veckor före mötet.

Handlingarna skall vara tillgängliga två veckor före mötet.

 • 6. STYRELSE

Styrelsen består av 1 ordförande och minst 4 ledamöter.

Styrelsen är dialogmötets verkställande och beredande organ. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Norrköpings förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder Funktionsrätt Norrköpings löpande verksamhet och får, inom de ramar som dialogmötet beslutat, fatta behövliga
beslut och företräda Funktionsrätt Norrköping

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Styrelsen har rätt att adjungera anställd, medlem i medlemsförening eller annan person.

– Firmateckning

Firma är Funktionsrätt Norrköping och tecknas var och en för sig av minst två som styrelsen inom sig beslutar vid konstituerande möte.

 • 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Funktionsrätt Norrköpings räkenskaper förs per kalenderår och ska jämte bokslut före 1 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid. Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god
redovisningssed.


 • 8. VAL

Mom 1

Valbar är aktiv medlem inom medlemsförening som nominerats till valberedningen. Endast personer som nominerats till
valberedningen och föreslås på nytt på årsmötet kan väljas. Anställd inom Funktionsrätt Norrköping kan ej nomineras till styrelseuppdrag.

Mom 2
Nominering skall ske till valberedningen senast den 28 februari.

Nomineringarna skall ske skriftligen.

Valberedningen har rätt att föreslå egna kandidater.

Mom 3

Rätt att nominera har ansluten medlemsförening.

 • 9. STADGAR

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte. För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet av avgivna röster.

 • 10. UTESLUTNING

Medlemsförening som bryter mot Funktionsrätt Norrköpings stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 eller ej betalt beslutad medlemsavgift, kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av dialogmötet.

 • 11. UTTRÄDE

Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Norrköping anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträde.
Medlemsavgiften erläggs dock av föreningen för hela det år, då
årsmötet beviljat utträdet.

 • 12. UPPLÖSNING

Funktionsrätt Norrköpings upplösning kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Funktionsrätt Norrköpings tillgångar och åtaganden i förhållande till antal medlemmar.